Informacje dla Pacjentów i ich Rodzin

Informacje dla Pacjentów i ich Rodzin

Opieka paliatywna w hospicjum stacjonarnym

             Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą. Podejmowane działania służą zapobieganiu cierpienia, również psychicznego i duchowego, niesieniu ulgi, leczeniu bólu i innych objawów somatycznych oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów, wraz ze wsparciem dla rodziny pacjenta.
Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej udzielane są, w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad nieuleczalnie chorymi. W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog, kapelan, pracownik socjalny.
           Do objęcia opieką paliatywną i hospicyjną kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Zgoda na sprawowanie opieki paliatywnej lub hospicyjnej musi być wyrażona na piśmie przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna.
Opieka w hospicjum realizowana jest zgodnie z umową zawartą z NFZ i jest bezpłatna dla chorego.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:

 1. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
 2. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
 3. leczenie farmakologiczne;
 4. leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
 5. leczenie innych objawów somatycznych;
 6. opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
 7. rehabilitację;
 8. zapobieganie powikłaniom;
 9. badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym,
 10. zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego,
  w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej;
 11. opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Wykaz jednostek chorobowych kwalifikujących do opieki hospicyjnej refundowanej przez NFZ:

1. Choroba wywołana ludzkim upośledzeniem odporności (HIV)
 B20-B24
2. Nowotwory
C00-D48
3. Następstwa zapalnych chorób układu nerwowego
G09
4. Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
G10-G13
5. Stwardnienie rozsiane
G35
6. Kardiomiopatia
I42-I43
7. Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
J96
8. Owrzodzenia odleżynowe
L89

Zasady przyjęcia do hospicjum

Hospicjum stacjonarne przyjmuje głównie chorych w końcowej fazie choroby nowotworowej (i innych o podobnym przebiegu), kiedy leczenie przyczynowe (radio- i chemioterapia) nie przyniosło skutku lub nie jest możliwe ze względu na zaawansowanie choroby.
Kwalifikowane są osoby po zakończeniu leczenia przyczynowego, z objawami trudnymi do opanowania w warunkach domowych.
Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta leczeniem w hospicjum podejmuje lekarz hospicjum,
po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją medyczną i przeprowadzeniem rozmowy
z opiekunem chorego.

Dokumenty wymagane do przyjęcia:

 1. skierowanie
 2. orzeczenie lekarskie
 3. zgoda chorego na leczenie (1-3 do pobrania z zakładki ,,druki do pobrania”)
 4. dowód osobisty
 5. legitymacja emeryta/rencisty lub inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
 6. kopie kart informacyjnych z dotychczasowego leczenia.
 
Głównym celem działań podejmowanych w hospicjum jest podniesienie i utrzymanie dobrej jakości życia chorych poprzez zabezpieczenie ich potrzeb związanych z objawami choroby, emocjonalnych czy duchowych.
Hospicja kierują się zasadą nieuchronności śmierci. Nie stosuje się uporczywej terapii, której celem jest wydłużenie życia pacjenta za wszelką cenę. Nie prowadzi się diagnostyki w celu oceny postępu choroby. Leczenie skupia się na kontrolowaniu uciążliwych objawów somatycznych i psychicznych.
W hospicjach nie ma respiratorów, nie stosuje się procedur powszechnych w medycynie ratunkowej, nie przetacza się krwi (jeśli zabieg ten jest konieczny, to chorego wypisuje się do szpitala). Nie przeprowadza się reanimacji.
 
W hospicjum nie wydłuża się za wszelką cenę, ani nie skraca życia chorego.
 
Tworzy się tu przyjazną i domową atmosferę zarówno dla chorych, jak i odwiedzających.
Stwarza się warunki godnej śmierci, w miarę możliwości bez cierpienia fizycznego i psychicznego:
- zwalcza się wszechogarniający ból;
- leczy objawy somatyczne;
- pielęgnuje;
- łagodzi cierpienia psychiczne i duchowe;
- pomaga w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- wspiera rodziny w czasie trwania choroby i procesu żałoby;
- edukuje zdrowotnie osoby objęte opieką  oraz członków ich rodzin ;

Przybory pacjenta:

Prosimy o dostarczenie Pacjentowi, w miarę Państwa możliwości, osobistych przyborów toaletowych (jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości nasze hospicjum te rzeczy zapewni):
mydło w płynie
gąbki do mycia - 8 szt
jednorazowe myjki do ciała - 50 szt
szampon do włosów
oliwka do ciała
chusteczki nawilżane
dezodorant
przybory do higieny jamy ustnej
maszynki jednorazowe do golenia
pianka do golenia
szczoteczka do paznokci
2 ręczniki frotte 50x100 cm
1 piżama/1 koszula nocna
grzebień
papierowy ręcznik kuchenny w rolce - 6 szt
odświeżacz powietrza spray - 2 szt

Odwiedziny

W naszym Hospicjum nie ma limitu czasowego, w którym Państwo mogą odwiedzić osobę chorą – cieszymy się, że chorzy nie pozostają sami i nie czują się opuszczeni przez najbliższych.

Podstawy prawne prowadzenia działalności Hospicjum:

 1. uchwała Rady Miasta Zielona Góra 17.06.1994 r. o powołaniu placówki
 2. ustawa z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
 5. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.