Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
 • Data publikacji strony internetowej: 2005-12-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-14
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • Materiały opublikowane na stronie http://hospicjum.zielonagora.pl przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie być w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Mądry.
 • E-mail: sekretariat[at]hospicjum.zielonagora.pl
 • Telefon: 683254333
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
 • Adres: Ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
 • E-mail: sekretariat[at]hospicjum.zielonagora.pl
 • Telefon: 683254333
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Budynek, w którym mieści się Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze ul. Zyty 26 przystosowany jest dla osób z nieoełnosprawnością ruchową.
 • z przodu oraz z tyłu budynku są do dyspozycji podjazdy umożliwiające wjazd osobom niepełnosprawnym,
 • z przodu oraz z tyłu budynku wydzielone są miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych-miejsca posiadają niezbędne oznakowanie,
 • dostępne są toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • drzwi do pomieszczeń dostosowane są do wjazdu dla interesantów na wózku inwalidzkim
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • dostępne są przełączniki rozmiaru tekstu,
 • dostępny jest przełącznik kontrastu tekstu
Inne informacje i oświadczenia
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach określonych w art. 20a,art. 20b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz.U. 2019.1172 tj. z dnia 25.06.2019r.)