RODO - Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół  Chorych „Hospicjum Domowe” im. Św. Pawła z siedzibą 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 ,którego reprezentuje Gabryela Ladaczyńska-prezes Zarządu.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów zawartych w Statucie  Zielonogórskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum Domowe” im. Św. Pawła( Rozdz. II § 1 lit. a-c;§ 2 lit. d,f,g) na podstawie art.6 ust.1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Zielonogórskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum Domowe” im. Św. Pawła związane umową powierzenia danych osobowych w ramach realizacji świadczeń.
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj.5 lat
5) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 6) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z chęci skorzystania z pomocy Zielonogórskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum Domowe” im. Św. Pawła a brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością udzielenia pomocy
8) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym .
9) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.
10) inspektorem danych osobowych w Zielonogórskim Towarzystwie Przyjaciół  Chorych „Hospicjum Domowe” im. Św. Pawła jest Dorota Mądry, tel.68 325 43 33.