KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw  z siedzibą 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 ,którego reprezentuje Anna Kwiatek-dyrektor.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej na podstawie art.6 ust.1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Hospicjum związane umową powierzenia danych osobowych w ramach realizacji świadczeń.
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat[na podst. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania( Dz. U. 2015 poz.2669)].
5) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadku , gdy nie jest to sprzeczne z Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania( Dz. U. 2015 poz.2669).
6) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
8) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym .
9) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.
10) inspektorem danych osobowych w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw jest Dorota Mądry, tel.68 325 43 33.